envelope

HUR ARBETAR ERT FÖRETAG MED KULTUREN?

Företagskultur definieras ofta som ett företags gemensamma normer, värderingar, beteenden och attityder.

22 January 2022

Ett resultat av att jobba med företagets kultur kan vara värdeord eller spelregler som företaget lever efter. Men är det verkligen tillräckligt att ta fram några ord för att sammanfatta kulturen?
Absolut inte anser vi! 

Kulturen behöver kännas och upplevas på riktigt av alla och berikas med historier och exempel på hur vi beter oss mot varandra. Vi vet nämligen att organisationer med en stark kultur presterar bättre på lång sikt.

Vad kan ett företag konkret göra för att realisera detta? Här kommer några tips som vi på Princip snappat upp och tillämpar i vår verksamhet.

Passar vi för varandra?

Vi på Princip utvecklade som en del i vårt interna arbete med företagskulturen fyra vägledande principer. Dessa principer genomsyrar och vägleder oss på alla nivåer i det dagliga arbetet och agerar som ledstjärnor i vår identitet och värderingar. 

Principerna är levande och därmed föränderliga, vi anser att det är en viktig del i att stärka företagskulturen. Om alla på arbetsplatsen har chansen att påverka och utveckla företagets principer stärker det känslan av att vara delaktig på sin arbetsplats och motiverar medarbetarna att efterleva principerna vi tillsammans tagit fram. 

De fyra principerna lyder såhär och listas inte i någon inbördes prioritetsordning. Vi anser att alla är lika viktiga.

1. Eftersträva tillväxt och lärande

2. Lev och uppmuntra öppensinnighet

3. Erbjud generositet

4. Bygg öppna och ärliga relationer

Vi tycker att det är viktigt att implementera företagskulturen redan i rekryteringsprocessen. Vi vill få med personer som vill bidra till vår kultur och göra den bättre och rekryterar därför för personlighet, attityd och kompetens och inte enbart CV-baserat. Därmed låter vi alla som söker sig till oss se över och reflektera kring våra principer redan i rekryteringsprocessen, för att ge en indikation på vilka vi är och hur vi arbetar. Dessutom får den potentiellt nya kollegan känna efter om dessa principer är något personen kan relatera till.

Säkerställ även att det är rätt person för jobbet genom att exempelvis låta kollegor vara delaktiga i rekryteringen. Våga vara kreativa vid kandidatträffarna genom exempelvis rollspel, workshop eller laborering. Vi vill å ena sidan ha en smidig och snabb process för att utvärdera om vi är rätt för varandra, företaget och en presumtiv ny medarbetare men å andra sidan har vi en konsultmarknad som i stort är baserad på vad som står i ditt CV. Därför kan det krävas lite extra insats och eftertanke vid denna typ av rekrytering, men det ger ett bättre resultat!

Väl anställd är det viktigt att den nya medarbetaren får en introduktion som vi delvis anpassar efter individen. Under introduktionsfasen kan det vara fördelaktigt att utse en handledare, samt att sätta ihop ett startkit och en plan för vad som ska göras under den första tiden. Frågor som vem medarbetaren ska träffa, vilka kunder han eller hon ska presenteras för och vilken del av det interna arbetet som behöver en skjuts framåt kan ge vägledning i medarbetarens första tid på arbetsplatsen. Vi tror att det är viktigt att en hemmakänsla skapas tidigt för att få fäste hos den anställde. Företagsinternt arbete bör vi inte underskatta värdet av och vad det kan tillföra, både för kulturen och för affärerna i ett konsultbolag. 

Fokusera på det som fungerar och fira framgångar

Alla medarbetare behöver aktivt arbeta med att våga utmana dem som upplevs vara bakåtsträvande eller problemorienterade. Det finns oftast ett "varför" till varför vissa upplevs på detta vis. Vi vill ju gärna stötta och utmana våra kunders ledning och då är det givetvis viktigt att vi lever som vi lär. Se till att ge/få fullt mandat för att undvika detaljstyrning från ledningen och för att öka möjligheten att få testa, och göra fel för att sedan göra om och göra rätt. Genom att låta alla på arbetsplatsen vara med och påverka och genom att precis som våra principer, ha ett föränderligt och organiskt synsätt på hur arbetskulturen ska se ut öppnar man upp för ett varmt, lättsamt och trevligt klimat på arbetsplatsen där det är tillåtet att testa sig fram.

Utöver detta tycker vi att varje möte ska ha ett tydligt syfte och förväntningar på deltagare. Även ett fikamöte har ett syfte, som att vara social och lära känna andra sidor av oss för att bygga en gemensam plattform för företagets kultur.

Ta till vara på utmaningar, både mjuka som hårda. Arbeta för att kontinuerligt ta till vara på lärandet i vardagen både på uppdrag och inom företaget. Hitta tillvägagångssätt där vi är generösa och delar med oss av det vi kan till dem som är intresserade och vill veta mer. Men framförallt, ha roligt tillsammans och lär känna varandra bättre som enskilda individer genom gemensamma träffar och varma samtal. 

Hur arbetar ert företag med kulturen?