envelope

UPPDRAG FÖRÄNDRING – ORKA HELA VÄGEN!

Att vara i förändring kan ta mycket energi och något som kräver uthållighet från alla berörda i processen oavsett vilken position eller roll man har. I en förändring ska nya beteenden och vanor skapas.

05 July 2021

Om du som ledare vill förändra och skapa nya beteenden och vanor hos dina medarbetare behöver det finnas ett starkt ”Varför” och ett klart syfte. Detta eftersom en förändring kräver ett ändrat beteende, vilket gör att en ny vana ska bli det nya normala beteendet. Något som har gjorts under en längre tid ska sluta att göras och oftast är det något som är tryggt och invant och därför svårare att sluta med. Här blir det viktigt att hålla visionen levande. Det finns ett mål som vi ska nå och under förändringsresan behöver alla förstå syftet med förändringen. Det önskade läget, den vision vi har med förändringen, behöver vara tydligt och det är viktigt att kommunicera syftet med förändringen.  

För dig som leder i en förändring är det viktigt att hålla motivationen uppe hos arbetslaget för att skapa uthållighet i förändringen hela vägen över mållinjen. Men, hur gör man då för att skapa uthålligheten? 

Princip har del i många förändringsuppdrag och här är några tips på vad du kan tänka på när du vill förändra, bidra till uthållighet och skapa nya vanor för att nå den önskade förändringsvisionen. 

Håll visionen levande  

Att bilda sig en uppfattning om nuläget är viktigt och det görs bäst genom att analysera nuläget, titta på vad som fungerar och det som inte fungerar. När du fått en samlad bild av nuläget är det viktigt att det blir en gemensam och tydlig bild. Utifrån nuläget skapas det önskade läget. Vad är det vi vill uppnå, vad är det för resultat vi vill ha och hur vill vi det ska kännas. Alla som ska delta i förändringen behöver förstå; här står vi idag och hit ska vi. 

Det ska vara tydligt för alla att förstå varför förflyttningen måste göras. Nuläget tar du fram i intervjuer med medarbetare, analyserar resultat och rapporter. Nulägesanalys kommuniceras ut till medarbetarna och öppna gärna upp för deras reflektioner. Att skapa det önskade läget görs bäst genom delaktighet av hela arbetsgruppen och helst i workshops. När nuläget och det önskade läget blir tydlig för medarbetarna minskar motståndet vilket skapar förståelse, engagemang och delaktighet vilket är vad vi gärna vill uppnå.

Ärlighet

Säg som det är, skönmåla inte förändringen. Var tydlig med vilka hotbilder som du ser och att du inte kan svaret på alla hur-frågor. Ju närmare vi är hotbilden desto mer uthålliga tenderar vi att bli. Om man kan prata om den gemensamma hotbilden som finns kan det finnas tidigare erfarenheter i gruppen som då känner igen sig och på det sättet dela erfarenheten eller bättre förstå nuläget. 

Var också ärliga med vilka utmaningar ni ser. Erkänn och bemöt eventuella obehagliga känslor.  När kommunikationen är ärlig och uppriktig bygger teamet tillit och förtroende, något som också är avgörande om förändringen ska lyckas eller ej.  Alla behövs för att lyckas med förändringen.

Delaktighet

Möt dina medarbetare utifrån deras behov och utifrån den rådande situation. Här behöver du agera både individbaserat och situationsanpassat i ditt ledarskap. Låt medarbetarna vara engagerade och få vara med att bestämma. Ge dem ditt förtroende genom att lita på att deras åsikter är precis lika betydelsefulla som dina egna eller andra ledares åsikter. Våga delegera och flytta beslutsmandat nedåt i organisationen. 

Genom att yssna och mer nyfiket och intresserat ställa frågor ökar förtroendet för alla gentemot varandra. Alla medarbetare behöver olika sätt att bli ledda och när vi möter varandra utifrån den specifika situationen och individens behov skapas förtroende och tillit. Medarbetare känner sig delaktiga och det att det finns möjlighet att påverka vilket i sin tur ger en känsla av kontroll och trygghet.

Kommunikation

Håll förändringsvisionen vid liv, prata om vart ni är på väg. Var tydlig all kommunikation vilka ramar som gäller och var det finns möjlighet att påverka och utveckla. Följ upp och informera om det arbete och de aktiviteter som har genomförts, reflektera över det som gått bra och det som har gått mindre bra.  Återigen så skapas delaktighet hos medarbetarna när det finns en kommunikation som når fram vilket också ökar motivationen och arbetsglädjen. Viktiga framgångsfaktorer för att lyckas hela vägen med förändringen är skapandet av delaktighet, motivation och en arbetsglädje.

Förändring och hur det påverkar hela organisation, viljan eller oviljan i att förändra sitt beteende, är viktiga faktorer att känna till. Till syvende och sist handlar det om att vilja ändra sitt beteende vilket är enklare om det framgår varför. Har du dina medarbetare med dig når verksamhetens oftast den önskvärda visionen.